Informatie

Contributie

Contributie

Bij Tjerk Hiddes betalen de leden per kwartaal, 18+ en vrijwilligers betalen per jaar. De hoogte wordt is afgeleid van het landelijk gemiddelde. We proberen de contributie zo laag mogelijk te houden zodat scouting voor iedereen mogelijk is. Via donaties, fondsen, acties en sponsoring vullen we onze kas aan om de begroting rond te krijgen.

Wanneer de scouts op kamp gaan vragen we vaak een extra bijdrage hiervoor. Niet iedereen kan of wil mee, daarom zit dit niet bij de contributie in.

Bij inschrijving rekenen we eenmalig € 25, – inschrijfkosten.

SpeltakContributie
per kwartaal
Piraten€ 35
Scheepsjongens€ 37
Zeeverkenners€ 47
Wilde Vaart€ 45
Loodsen€ 40
Stuurlui*€ 39*
*Jaarlijkse contributie

Vertrouwenspersonen

Waarom hebben wij vertrouwenspersonen?
We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is bij Tjerk Hiddes zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties zijn er binnen Tjerk Hiddes twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.
Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.
De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan hij/zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.
Kortom:
De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.
We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de voorzitter of groepsbegeleider is.

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:
1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld

Hugo Munneke

hugo@tjerkhiddes.nl

Ik ben sinds 1984 op verschillende manieren betrokken geweest bij Waterscouting Tjerk Hiddes (o.a. als Scheepsjongen, Zeeverkenner, Wilde Vaart, Loods en Speltak-leiding). Ik heb veel mooie avonturen beleefd met onze groep, maar sta inmiddels iets verder van de dagelijkse gang van zaken binnen de groep en het bestuur van Tjerk Hiddes. Ik hoop dat dit bijdraagt aan het vertrouwen dat alles, wat besproken wordt, ook vertrouwelijk wordt behandeld.

Joke Hensen

joke@tjerkhiddes.nl

Ik ben sinds 1992 betrokken bij Waterscouting Tjerk Hiddes doordat onze kinderen bij de groep kwamen. Ik zat al snel in de scheepsjongens leiding en later ook nog een paar jaar bij de zeeverkenners leiding. Daarnaast heb ik ook bestuurstaken gedaan van 1998 tot 2014. Nu doe ik nog af en toe een klusje zoals tenten repareren of iets anders wat nodig is.


Sociale veiligheid

Waarom sociale veiligheid?
We vinden het binnen Waterscouting Tjerk Hiddes belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. 

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen Waterscouting Tjerk Hiddes betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. 
Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. 

Gedragscode
Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is opgenomen in het Huishoudelijk reglement en daardoor voor alle leden van toepassing. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen. 

1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt
2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast
3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Via deze link vind u een gedetailleerde toelichting op de gedragscode.


Privacy beleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht, beter bekend onder de afkorting AVG. 
Hier hebben we bij Waterscouting Tjerk Hiddes ook mee te maken, we verwerken namelijk persoonsgegevens en we willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacy Statement
In het privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Waterscouting Tjerk Hiddes Harderwijk, via het ledenadministratie systeem Scouts Online (SOL) van Scouting Nederland. Het privacy statement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Lidmaatschapsregistratie
De lidmaatschapsregistratie verloopt via www.tjerkhiddes.nl. De gegevens worden via een webformulier door de ouders ingevuld. Deze gegevens zijn nodig in verband met het feit dat uw kind dan verzekerd is tijdens de opkomsten. Na de proefperiode van maximaal 3 opkomsten worden de gegevens door de ledenadministratie verwerkt in het ledenadministratie systeem Scouts Online (SOL). Het nieuwe lid van Waterscouting Tjerk Hiddes krijgt vanuit SOL automatisch een bevestigingsmail, inclusief de toegangsgegevens naar het eigen, persoonlijk account. Leden kunnen dan zelf hun gegevens bijhouden in het ledenadministratie systeem Scouts Online (SOL). Daarnaast kunnen de penningmeester en de secretaris persoonlijke gegevens aanpassen. Voor Scouts Online zie het privacy statement op www.scouting.nl/privacy.

Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen
Waterscouting Tjerk Hiddes hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier, die per activiteit dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De ingeleverde formulieren worden zorgvuldig bewaard en zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Het formulier wordt na afloop van de activiteit vernietigd.

Relevante gezondheidsinformatie
In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Waterscouting Tjerk Hiddes mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet op eigen initiatief registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie, is daarmee de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Financiële gegevens
Om de financiële administratie te voeren, wordt er gewerkt met automatische incasso voor de contributie. Bij lidmaatschapsregistratie wordt hier expliciet toestemming voor gevraagd. Deze gegevens worden geregistreerd in het ledenadministratie systeem Scouts Online (SOL). De penningmeester van Waterscouting Tjerk Hiddes heeft inzicht in de financiële gegevens.

Contactlijsten
Iedere speltak-leiding heeft in het ledenadministratie systeem Scouts Online (SOL) de beschikking over namen, adresgegevens, telefoonnummers en emailadressen van leden en ouders van de betreffende speltak. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. Maakt de speltak wel gebruik van een fysieke lijst, dan staan alle ingevoerde gegevens vermeld, zonder de financiële gegevens. Deze fysieke lijsten worden dan in een afgesloten ruimte bewaard.

Online media/Beeldmateriaal
Waterscouting Tjerk Hiddes maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van de vereniging en als herinnering. Deze kunnen zowel op social media als op de website www.tjerkhiddes.nl en voor de e-mail nieuwsbrief gebruikt worden. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het gebruiken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Deze gegevens worden geregistreerd in het ledenadministratie systeem Scouts Online (SOL). De toestemming is altijd in te trekken.

Datalekken
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert waterscouting Tjerk Hiddes binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat ( secretariaat@tjerkhiddes.nl ). Conform het privacy beleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen

Top